OneCos hållbarhetsarbete

Hållbarhet är att vara långsiktig. Därför arbetar vi med ansvarsfulla lösningar som bidrar till en trygg och grön omvärld, nu och i framtiden.

Våra värdegrunder

En god affärskultur är fundamentet för hela vår verksamhet, som gör att OneCo skall tåla både goda och tuffa tider. Vårt dagliga arbete styrs av våra tre värdegrunder:

Långsiktighet: Vi tror på värdet av långsiktighet i relationer I förhållande till kunder och leverantörer. Våra handlingar och leveranser skall ge oss trovärdighet över lång tid. Vi skall vara önskade tillbaka som leverantör.
Engagemang: Vi är engagerade i våra uppdrag och leveranser. Vi värnar de goda egenskaperna som finns engagemang, vilket även medför skaparvilja och uthållighet.
Gemenskap: Människor som känner gemenskap blir goda lagspelare och sträcker sig längre än vad man förväntar sig. Att alla skall känna tillhörighet är därför något vi aktivt strävar efter i vår dagliga verksamhet.

Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle

Allt vad vi gör påverkar de avtryck som vi gör i samhället. För oss på OneCo är det viktigt att vi tydligt visar våra kunder, leverantörer och inte minst våra medarbetare hur vi hanterar hållbarhetsfrågorna.

Vår ambition är att levererar våra tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi verkar i. Det vill vi att alla som har en relation till OneCo ska känna sig trygga med.

Genom en långsiktig hållning och respekt för vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Vår miljöpåverkan kommer huvudsakligen från tre typer av aktiviteter:
 • Utsläpp av växthusgaser från teknikfordon och tjänsteresor
 • Hantering av avfall
 • Arbete i mark och vatten
OneCos miljöpolicy innebär att vi ska:
 • Arbeta för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar.
 • Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt svensk lagstiftning och andra relevanta krav.
 • Hantera avfall säkert och ansvarsfullt.
 • Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transport- och kommunikationssystem.
 • Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt.
 • Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen genom att t ex välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och arbetsmaterial.

Läs gärna mer i OneCos Hållbarhetsrapport 2021.

Vår arbetsmiljöpolicy

OneCo skall ha ett stabilt och bra förhållande med sina anställda. Våra handlingar och utövande av ledarskap skall grundas på ömsesidig respekt och värdighet. Våra anställda måste erbjudas anställningsvillkor som uppfyller minimikraven i nationell lagstiftning samt i relevanta ILO-konventioner.

Vi erbjuder en hälsosam och säker arbetsmiljö, och vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Följande gäller för all verksamhet inom koncernen:

 • OneCo accepterar inte diskriminering eller mobbning.
 • OneCo erbjuder lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnicitet eller andra egenskaper.
 • OneCo underlättar för anställda eller andra personer som är associerade med OneCo, att rapportera legitima bekymmer eller missnöje på ett sådant sätt att säker hantering och handling utan risk för rapportering.
 • OneCo accepterar arbetstagarens rätt att skapa eller bli medlem i fackföreningar, i enlighet med regler och praxis i respektive länder.
 • OneCo erbjuder utbildnings- och utbildningsmöjligheter som stöder nuvarande och framtida personalutvecklingsplaner.
 • OneCo anställer ingen under 15 år eller enligt gällande lands lagstadgade åldersgräns.
 • OneCo använder inte tvångsarbete, slaveri eller andra former av ofrivilligt arbete på våra arbetsplatser.
 • OneCo accepterar inte villkor som förhindrar rörelsefrihet för anställda.